綱要 cương yếu
♦ Cương lĩnh và yếu chỉ: phần chủ chốt, nguyên tắc cơ bản. ◇Văn tâm điêu long : Nhiên hiệp văn chi sĩ, nghi toát cương yếu , (Chư tử ).