綱領 cương lĩnh
♦ Nguyên tắc cơ bản.
♦ Mục tiêu và trình tự hành động (của một chính đảng hoặc đoàn thể).