編年 biên niên
♦ Chép việc theo năm tháng, một lối chép sử.