縞衣 cảo y
♦ Áo làm bằng tơ trắng. ◇Thi Kinh : Cảo y kì cân, Liêu lạc ngã vân , (Trịnh phong , Xuất kì đông môn , ) Áo trắng khăn xám, (Nhưng cũng làm) ta vui thích vậy.
♦ Tỉ dụ lông cánh hoặc hoa mai trắng tinh. ◇Tô Thức : Hải nam tiên vân kiều đọa thế, Nguyệt hạ cảo y lai khấu môn , (Thập nhất nguyệt nhị thập lục nhật tùng phong đình hạ mai hoa thịnh khai ).
♦ Quần áo màu trắng mặc khi có tang hoặc gặp việc chẳng lành (ngày xưa).