總理 tổng lí
♦ Tổng quản chưởng lí.
♦ Tiếng tôn xưng Tôn Trung Sơn , người sáng lập Đồng Minh Hội (Trung Quốc).
♦ Thủ trưởng hành chính quốc gia. § Cũng gọi là Nội các tổng lí .