背理 bội lí
♦ Trái lẽ, trái với đạo lí; không hợp lí. ◇Mai Thừa : Khí nghĩa bội lí, bất tri kì ác, hữu thì nhi vong , , (Thượng thư gián Ngô Vương ).