脂粉 chi phấn
♦ Phấn sáp. § Đồ trang điểm của đàn bà. § Cũng gọi là yên phấn .
♦ Mượn chỉ đàn bà con gái. ◇Hồng Lâu Mộng : Thẩm thẩm, nhĩ thị cá chi phấn đội lí đích anh hùng, liên na ta thúc đái đính quan đích nam tử dã bất năng quá nhĩ , , (Đệ thập tam hồi) Thím ơi! Thím là bực anh hùng trong đám phấn son, ngay bọn con trai mũ cao áo dài cũng chẳng hơn được.