至理 chí lí
♦ Chân lí, đạo lí chính thường. ◇Tân Đường Thư : Tử sanh chí lí, do triêu hữu mộ , (Lô Thừa Khánh truyện ).
♦ Đạo lí tối cao. ◇Thẩm Ước : Chí lí thâm vi, ái yên nan đổ , (Dữ Đào Hoằng Cảnh thư ).
♦ Chính trị chí thiện chí mĩ. ◇Tân Đường Thư : Chí lí chi đại, tiên đức hậu hình , (Đại Tông kỉ ).