至言 chí ngôn
♦ Lời đạt tới lẽ cùng cực. ◇Trang Tử : Chí ngôn bất xuất, tục ngôn thắng dã , (Thiên địa ) Lời cực cao không phát ra vì bị những lời thế tục át mất.