舉家 cử gia
♦ Cả nhà, toàn gia. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Vương công cử gia bi đỗng (Quyển nhị thập tam).