舉樂 cử nhạc
♦ Tấu nhạc. ◇Hàn Phi Tử : Tư khấu hành hình, quân vị chi bất cử nhạc , (Ngũ đố ).