舉目無親 cử mục vô thân
♦ Đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc. Hình dung kẻ ở quê người hoặc cô đơn không ai nương tựa. ☆Tương tự: cô khổ linh đinh , vô y vô kháo .