舊大陸 cựu đại lục
♦ Chỉ những đại lục có từ trước khi khám phá ra Mĩ châu, tức là các châu Âu , Á , Phi . § Cũng nói là cựu thế giới .