舊聞 cựu văn
♦ Điển tịch có từ xưa.
♦ Sự việc đã xảy ra trong xã hội ngày trước.