舊臣 cựu thần
♦ Bầy tôi cũ. § Cũng như lão thần . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tiên đế tân khí thiên hạ, nhĩ dục tru sát cựu thần, phi trọng tông miếu dã , , (Đệ nhị hồi) Tiên đế vừa mới băng hà mà ngươi muốn giết những bầy tôi cũ, thế không phải là tôn trọng tông miếu vậy.