苟得 cẩu đắc
♦ Có được một cách không chính đáng. ◇Hoàng Trạc Lai : Tiểu nhân vụ cẩu đắc, Quân tử tín gian trinh , (Vịnh hoài ).