苟言 cẩu ngôn
♦ Lời không thật. ◇Lưu Hướng : Ác ngôn bất xuất khẩu, cẩu ngôn bất lưu nhĩ , (Thuyết uyển , Đàm tùng ) Lời xấu ác không ra khỏi miệng, lời không thật không ở lại trong tai.
♦ Nói bừa, phát biểu một cách tùy tiện.