菊花 cúc hoa
♦ Hoa cúc, có nhiều giống, thường màu vàng, nở vào mùa thu.
♦ Tên rượu.
♦ Tên bánh.