菊花酒 cúc hoa tửu
♦ Tên thứ rượu cất bằng gạo và hoa cúc. § Tục xưa ở Trung Quốc vào tiết Trùng Dương có lệ uống cúc hoa tửu .