蓄意 súc ý
♦ Ý niệm mang sẵn từ lâu. ☆Tương tự: tồn tâm , hữu ý . ◇Lỗ Tấn : Ngã hoàn y hi kí đắc, ngã ấu tiểu thì hậu thật vị thường súc ý ngỗ nghịch, đối ư phụ mẫu, đảo thị cực nguyện ý hiếu thuận đích , , , (Triêu hoa tịch thập , Nhị thập tứ hiếu đồ ).