蓋棺論定 cái quan luận định
♦ Đậy nắp hòm mới có thể luận định đúng sai. ◇Minh sử : Nhân sanh cái quan luận định, nhất nhật vị tử, tức nhất nhật ưu trách vị dĩ , , (Lưu Đại Hạ truyện ).