蓬茸 bồng nhung
♦ Vẻ tươi tốt của thảo mộc.
♦ Tạp loạn, rối bù. ◇Quách Mạt Nhược : (Ngư phủ) đầu phát bồng nhung, tu nhiêm mãn giáp (), 滿 (Tinh không , Cô trúc quân chi nhị tử ).