薄俗 bạc tục
♦ Phong tục bạc bẽo, tập tục bại hoại. ◇Hán Thư : Dân tiệm bạc tục, khứ lễ nghĩa, xúc hình pháp khởi bất ai tai! , , , (Nguyên đế kỉ ).