薄夫 bạc phu
♦ Người tính tình không đôn hậu, người bạc tình.