薄待 bạc đãi
♦ Đãi ngộ không được trọng hậu, coi thường. ★Tương phản: hậu đãi , hậu ngộ , ưu ngộ .