薄藝 bạc nghệ
♦ Nghề nhỏ mọn. ◎Như: (ngạn ngữ) lương điền vạn khoảnh, bất như bạc nghệ tùy thân , .