行蹤 hành tung
♦ Tung tích hành động. ◇Tây du kí 西: Kim nhật đông du, minh nhật tây đãng, vân lai vân khứ, hành tung bất định , 西, , (Đệ ngũ hồi).