衙門 nha môn
♦ Sở quan. § Ta gọi là quan nha hay là nha môn . Ngày xưa trước quân trướng đều cắm lá cờ có tua như cái răng lớn, nên gọi là nha môn , nguyên viết là .