衣錦還鄉 ý cẩm hoàn hương
♦ Mặc áo gấm về làng. Hàm ý công thành danh tựu rồi vẻ vang trở về quê hương. ◇Lương Thư : Cao Tổ tiễn ư Tân Đình, vị viết: Khanh ý cẩm hoàn hương, trẫm vô tây cố chi ưu hĩ , : , 西 (Liễu Khánh Viễn truyện ).