表情 biểu tình
♦ Biểu đạt cảm tình, tình ý. ◇Kim Bình Mai : Tây môn khánh tiếu đạo: Ta tu vi tẫn, biểu tình nhi dĩ 西: , (Đệ tam thập lục hồi).
♦ Trên mặt hoặc bằng động tác tư thái bày tỏ tư tưởng cảm tình. ◇Hạ Diễn : Diện bộ biểu tình lập khắc hòa hoãn hạ lai (Tẩu hiểm kí ).