表皮 biểu bì
♦ Lớp da ở ngoài. § Cũng gọi là thượng bì .
♦ Phiếm chỉ bề ngoài của sự vật.