被動 bị động
♦ Chịu ảnh hưởng sức lực bên ngoài mới hành động. ★Tương phản: chủ động .