褒衣 bao y
♦ Lễ phục được ban thưởng. ◇Hoàng Tông Hi : Ngũ Quân Tử chi họa, liên kì nội tử. Đán Trung tẩu các gia cáo chi, khuyến dĩ tự tài. Hoa phu nhân viết: Nặc, thỉnh đắc bao y, dĩ kiến tiên phu ư địa hạ , . , . : , , (Cao Đán Trung mộ chí minh ).
♦ Áo rộng, áo thụng. ◇Mai Nghiêu Thần : Nho giả phục bao y, Khí chí khinh vương công , (Tống Dương Biện Thanh Châu ti lí ).