褒衣博帶 bao y bác đái
♦ Áo rộng đai lớn. § Trang phục của nhà nho thời xưa. Cũng viết là bầu y bác đái .