襲擊 tập kích
♦ Đánh bất ngờ, đánh nhân khi đối phương chưa chuẩn bị.