要求 yêu cầu
♦ Thỉnh cầu, mong muốn. ◇Hồng Lâu Mộng : Dã quản bất đắc hứa đa liễu, hoành thụ yếu cầu đại muội muội tân khổ tân khổ , (Đệ thập tam hồi) Bây giờ tôi cũng không nghĩ hết được, thôi thì xin cô em khó nhọc ít lâu.
♦ Nguyện vọng hoặc điều kiện. ◎Như: giá thị cá vô lí đích yếu cầu, nhĩ thiên vạn bất yếu đáp ứng tha , .