規定 quy định
♦ Hoạch định quy tắc. ◎Như: lão sư quy định thượng khóa bất khả sảo náo .
♦ Quy tắc đã định từ trước.