親征 thân chinh
♦ Nói về nhà vua tự mình ra đánh trận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô đương tự đề trọng binh, thân chinh Lưu Bị, kiêm thảo Lữ Bố , , (Đệ thập lục hồi) Ta đem đại quân, tự mình đi đánh Lưu Bị, rồi cùng lúc đánh luôn Lã Bố.