訪問 phỏng vấn
♦ Xin chỉ dạy. ◇Tả truyện : Triêu dĩ thính chánh, trú dĩ phỏng vấn , (Chiêu Công nguyên niên ).
♦ Hỏi tra, tìm tòi.
♦ Thăm viếng, du lịch. ◇Tây du kí 西: Đáo Trường An thành nội, phỏng vấn nhất phiên , (Đệ thập hồi). ◇Ba Kim : Giá thứ phỏng vấn Nhật Bổn, ngã thật hiện liễu nhị thập niên đích tâm nguyện, ngã đáo liễu Quảng Đảo , , (Tham tác tập , Phỏng vấn Quảng Đảo ).