註明 chú minh
♦ Ghi chú rõ ràng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thái thú nhất phát thán thưởng tha năng sự! Tiện hoán Thân Xuân Nghiên vấn trứ giá ta nhân trụ chỉ, trục danh chú minh liễu ! 便, (Quyển thập cửu).