詔書 chiếu thư
♦ Văn thư của vua thông báo cho bầy tôi, cho dân chúng.