誠懇 thành khẩn
♦ Chân thật và khẩn thiết. ◎Như: tố nhân yếu thành khẩn .
♦ ☆Tương tự: lão thật , khẩn thiết , trung hậu , thành chí , thành thật .
♦ ★Tương phản: giảo trá , gian trá , quyền trá , hiểm trá , hư phù , hư ngụy .