談判 đàm phán
♦ Thương nghị giải quyết vấn đề. ☆Tương tự: hiệp thương .