談判 đàm phán
♦ Thương nghị giải quyết vấn đề. ☆Tương tự: hiệp thương . ◎Như: song phương đương sự nhân tức tương tiến hành đàm phán .