諳曉 am hiểu
♦ Hiểu rõ. ◇Nghiêm Phục : Dục khảo nhất quốc chi văn tự ngữ ngôn, nhi năng kiến kì lí cực, phi am hiểu sổ quốc chi ngôn ngữ văn tự giả bất năng dã , , (Dịch "Thiên diễn luận" Tự tự "").