諸侯 chư hầu
♦ Chỉ chung những vị vua các nước nhỏ, được thiên tử sắc phong.