謗書 báng thư
♦ Thư hủy báng công kích người khác.
♦ Chỉ Sử Kí của Tư Mã Thiên.
♦ Phiếm chỉ sử truyện, tiểu thuyết... với nội dung chỉ trách hoặc hủy báng.