變化 biến hóa
♦ Thay đổi tính chất hoặc hình thái của sự vật. ◇Đỗ Phủ : Thương thiên biến hóa thùy liệu đắc, Vạn sự phản phúc hà sở vô , (Đỗ quyên hành ).