變易 biến dịch
♦ Thay đổi, biến hóa. ◇Quách Tiểu Xuyên : Tha đích trung trinh bổn tính, thế thế đại đại bất biến dịch , (Nam trúc ca ).
♦ Giao dịch. ◇Tô Thức : Biến dịch kí hành, nhi bất dữ thương cổ tranh lợi giả, vị chi văn dã , , (Thướng Thần Tông hoàng đế thư ).