豹死留皮 báo tử lưu bì
♦ Con báo chết còn để lại được bộ da. Ý nói người sống phải làm được điều gì để khi chết còn lại tiếng thơm. ◎Như: báo tử lưu bì, nhân tử lưu danh , .