貧寒 bần hàn
♦ Nghèo nàn thiếu thốn. ◇Tiết Nhân Quý chinh Liêu sự lược : Ư nhân tùng lí kiến nhất cá thôn phụ nhân, niên ước nhị thập hữu dư, kinh thoa bố áo, chí thậm bần hàn , , , .